REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU AYWA s.r.o.

upravujúci reklamačné podmienky medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Predávajúcim je Black Tulip s.r.o.Holubyho 28Pezinok 902 01, IČO: 35 877 871, zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 30887/B.


2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru / produktov.
3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných Predávajúcim.
4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných Predávajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Predávajúci prehlasuje, že na všetok ponúkaný tovar je poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok 24 mesiacov pri predaji tovaru pre súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a 12 mesiacov pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť (§ 429 ods. 2 Obchodného zákonníka). Záručná doba začína plynúť dátumom prevzatia tovaru.

6. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru jeho užívaním a to ani na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom poveternostných vplyvov a vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru Predávajúci nezodpovedá.


Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.
2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa Kupujúci domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách - deň doručenia reklamácie Predávajúcemu
• pri osobnom doručení - dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou - deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.
7. Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za reklamáciu tovaru je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, to znamená faktúru a/alebo pokladničný doklad a písomne oznámiť podstatu reklamácie tovaru, s podrobným opisom reklamovanej vady. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy. Pri uplatnení reklamácie musí byť tovar úplný (vrátane príslušenstva), čistý a mechanicky nepoškodený. Reklamovaný tovar doručí Kupujúci Predávajúcemu na svoje vlastné náklady poštou, prípadne osobne, prípadne kuriérom na adresu: Black Tulip s.r.o.Holubyho 28Pezinok 902 01. V prípade, že reklamácia bude Predávajúcim uznaná ako dôvodná, bude tovar (oprava, alebo výmena) zaslaný Kupujúcemu na náklady Predávajúceho.

9. V prípade, že oprava vadného tovaru, alebo jeho výmena nie je možná, je Predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške kúpnej ceny tovaru uhradenej Kupujúcim. Toto ustanovenie platí aj v prípade pokiaľ dĺžka opravy presiahne 30 dňovú lehotu.

10. Pokiaľ Predávajúci zistí, že reklamovaný výrobok nie je chybný, alebo nespĺňa kritéria pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude Kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku Kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu prepravných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

11. Ak je tovar vrátený Predávajúcemu nekompletný, poškodený, neprimerane opotrebovaný, Predávajúci má nárok odmietnuť prevzatie zásielky s takýmto tovarom.

12. O opodstatnenosti reklamácie rozhoduje Predávajúci, pričom do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vyhotoví Predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie zašle kuriérom, prípadne poštou, prípadne elektronicky E-mailom. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.


13. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od uverejnenia na www.aywanabytok.sk a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V Bratislave, dňa 21.11.2018.